PROVOZNÍ ŘÁD

1. Úvod

Provozní řád wellness centra vypracovaný a předložený orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení podle § 6c odst.1 písm. f), g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) v návaznosti na vyhlášku č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále vyhláška).

Název wellness centra a adresa: Wellness Javor, Javorská 23, 340 04, Železná Ruda,

tel: 602 533 561, mail: recepce@wellnessjavor.cz

Zdroj vody pro bazén: vodovodní řad

Provozovatel a majitel: Rezidence Javor s.r.o., Javorská 23, 340 04, Železná Ruda, IČ: 064 58 432, DIČ: CZ 064 58 432

Provozní doba zařízení:

Recepce:
ÚT-PÁ: 14.00 - 21.00
SO: 10.00 - 21.00
Fitness
ÚT-PÁ: 14.00 - 21.00
SO: 10.00 - 21.00
Wellness (bazén)
ÚT-PÁ: 14.00 - 21.00
SO: 10.00 - 21.00
Welness (komplet)
ÚT-PÁ: 16.00 - 21.00
SO: 10.00 - 21.00

 

2. Popis zařízení

I. Hlavní prostory a doprovodná zařízení

Maximální počet návštěvníků ve Wellness: 30 osob

Relaxační bazén: kapacita návštěvníků v bazénu: 8 osob, kapacita návštěvníků v bazénové hale: 16 osob

Whirlpool: kapacita návštěvníků: 4 osoby

Finská sauna: kapacita návštěvníků: 4 osoby

Infrasauna:     kapacita návštěvníků: 2 osoby

Parní kabina:  kapacita návštěvníků: 3 osoby

Odpočívárna:  kapacita návštěvníků: 6 osob

Ochlazovna sauny: 3 oddělené sprchy v prostoru saunového světa. U všech lze pustit studenou vodu.

Venkovní místnost

Terasa

Vedlejší či související prostory

3. Pro návštěvníky: šatny, hygienické zařízení, sprchy

Z chodby je vstup do šaten mužů (18 šatních skříní), na které navazuje oddělené WC přístupné přes předsíň s umyvadlem a pisoárem a 2x sprchy.  Šatny žen (18 šatních skříní) dále pokračují odděleným WC přístupným přes předsíň s umyvadlem 2x sprchy. Ze společné chodby je vstup na invalidní WC.

4. Pro personál: kancelář, zázemí, hygienické zařízení, úklidová místnost

Za recepcí se nachází zázemí pro zaměstnance, na které navazuje oddělené WC přístupné přes předsíň s WC, umyvadlem a sprchou. V zázemí se nachází v samostatné místnosti kuchyňská linka s dřezem a lednici, kuchyňské posezení. Úklidová místnost pro wellness je samostatná naproti mužské šatně. Pro vedoucí provozu je k dispozici kancelář v samostatné místnosti s oknem s možností větrání.

5. Způsob zajištění vody ke sprchování, způsob úpravy vody ke koupání, sprchování nebo ochlazování, popis míst odběrů vzorků

I. Technologie úpravy vody, způsob úpravy vody

Součástí této kapitoly je příloha s doklady o řádném schválení použitých chemikálií.

II. Chemické přípravky, skladování, ozonizace

V prostoru úpravny bazénové technologie je vyhrazený prostor pro skladování chemikálií, které jsou určeny pro dávkování do bazénové vody. Pro korekci pH bazénové vody bude používána kyselina sírová v koncentraci do 20 %, která je dodávána v kapalné formě v barelech o objemu 20 l.

Pro dezinfekci bude využíván čištěný chlornan sodný, který bude dávkován přímo z přepravních barelů.  Chemikálie jsou před otevřením umístěny do záchytných boxů o větším objemu, než je objem nádoby, ze které bude prostředek dávkován do bazénové vody.

Roztok koagulantu (síran hlinitý), je odebírán přímo v kapalné formě, jehož základní složkou je polyaluminiumhydroxidchlorid. Obchodní značení např. FlockFIX, PAC, PAX18 nebo i jiné. Tento přípravek není ani v koncentrovaném stavu nebezpečný.

Pro posílení dezinfekce a zajištění požadovaných parametrů bazénové vody je do okruhů úpravy zařazena dezinfekce pomocí UV záření.

III. Přídavná ředící voda

Do systému je potřeba dopouštět čerstvou vodu z řadu. U obou bazénů v tomto provozu to bude 45 l/os. Při předpokládané frekvenci praní každého z filtrů 2x týdně se už další ředění nepředpokládá.

IV. Čištění a dezinfekce akumulační nádrže bazénové vody

Vnitřní povrch akumulační jímky se udržuje za pomoci automatického podvodního vysavače. Podle potřeby se akumulační jímka vypouští, odmastí a vydezinfikuje.

V. Čištění a dezinfekce bazénu

Všechny použité čistící prostředky mají dostatečnou dezinfekční a čistící schopnost. Dezinfekční prostředky se střídají tak, aby nevznikla vůči nim rezistence a při jejich aplikaci se bude dodržovat předepsaná expoziční doba. Pravidelné čištění v rámci údržby se provádí pomocí lehce alkalických univerzálních čistidel nebo neutrálních čisticích prostředků. Speciální přípravky k tomu určené jsou k dispozici od specializovaných dodavatelů. Pravidelně se čistí nečistoty a usazeniny u hladiny. Vnitřní povrch bazénu se udržuje za pomoci automatického podvodního vysavače. Nejméně jednou týdně se kontroluje zanesení lapačů vlasů a mechanických nečistot u čerpadel. Vypouštění prací vody z praní filtru bude vedeno do kanalizace, která je přivedena do strojovny. Čištění zajišťuje proškolený personál.

VI. Dezinfekční zařízení a chemické hospodářství

Dezinfekce vody je prováděna chlornanem sodným. Dávkování chloru v podobně roztoku chlornanu sodného je automatické. To zajišťuje měřící, vyhodnocovací a dávkovací zařízení, kde se na základě naměřených hodnot dávkuje dezinfikant. Na displeji je stále vidět aktuální hodnota. Instalované zařízení měří pH - pH sondou, obsah volného chlóru - chlórovou sondou CLF. Přesnost tohoto měření je nesrovnatelně vyšší než u měření přes pomocnou veličinu RX potenciál což umožňuje udržování nízké hodnoty chlóru v bazénové vodě.  Dále je měřena hodnota ORP pro možnost kontroly a porovnání, neboť mezi měřenými hodnotami existuje závislost a je možné odhalit rychle případné chyby. - redox sondou. (ORP sondou) Desinfekce je dávkována čerpadlem přímo do okruhu bazénové vody.

Dezinfekce je při provozu prováděna standardním způsobem tak, že dezinfekce je zaústěna jako poslední před vstupem do bazénu. To je proto, aby chlór působil svým maximálním účinkem právě a jen v bazénu a negativně nepůsobil na technologické zařízení strojovny bazénové vody. Mimo měřící aparaturu se kontroluje hladinu volného chloru měřícím zařízením metodou „DPD" dle ČSN 7393-2 (757419) - stanovení volného a celkového chloru - kolorimetrickou metodou a podle toho se zkontroluje, zda automat funguje správně. V případě zjištěných rozdílů se upraví nastavení v přístroji.

VII. Popis míst odběrů vzorků z bazénu

Pro mikrobiologický rozbor vody je odebírán samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po jednom vzorku na obou protilehlých kratších stranách bazénu. Pro vyšetření legionel se používá tzv. slévaný vzorek, který se získává smísením vody odebrané na obou protilehlých kratších stranách a vyšetřené jako jediný vzorek. Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá slévaný vzorek odběru u obou protilehlých kratších stran bazénu.

Popis míst odběrů vzorků z whirlpool:

Pro mikrobiologický i chemický rozbor se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a jeden vzorek uprostřed bazénu. Koupelový bazén o objemu od 2 m3 do 10 m3 musí být vypouštěn a čištěn nejméně jedenkrát za 2 týdny. Jednou týdně bude provedena důkladná sanitace veškerého technického příslušenství bazénu, které je v kontaktu s bazénovou vodou.

Vzorky jsou odebírány společností ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem a protokoly o výsledcích laboratorní kontroly budou předávány v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví (centrální registr PiVo).

VIII. Ruční odběr vzorků, provozní a kontrolní záznamy

Za účelem odběru vzorků jsou ve strojovně zřízena samostatná odběrná místa v souladu s vyhláškou č. 238/2011. Pro odběr vzorku upravené vody je zřízen na výtlaku do bazénu vypouštěcí ventil. Pro obsluhující personál vodního hospodářství je k dispozici měřící zařízení ke kontrole správné funkce automatiky vodního hospodářství - fotometr LOVIBOND. Laboratoř pro vyhodnocení a odběr vzorků bazénové vody je umístěna v prostoru, kde jsou umístěny automatické vyhodnocovací a dávkovací stanice. Obsluhující personál zde má k dispozici umyvadlo s pitnou vodou.

Dle hygienických směrnic se zapisují do provozní knihy hodnoty z displeje přístroje:

- hodinu před zahájením provozu (čas zahájení provozu se vždy zaznamenává do provozního deníku) a každou čtvrtou hodinu až do skončení provozní doby:

- obsah volného a vázaného chloru

- redox potenciál

správný chod přístroje (čerpadlo, rozvody trubiček, chemikálie v barelech, průtok měrné vody)

- jednou denně: pH

- třikrát denně: teplota vody v bazénu, whirlpoolu a její průhlednost

Rovněž se do provozní knihy zapisuje přímé měření vody (bazén a whirlpool) a nastavení opravených hodnot v přístroji.  Evidence výsledků kontrol jakosti vody pro koupání se budou archivovat.

6. Očista prostředí, sanitace provozu, úklid

I Četnost úklidu

Prostory wellness jsou udržovány v čistotě. Záchody včetně sedátek, prostory pro sprchování a šatny budou uklízeny a dezinfikovány podle potřeby, při provozu zařízení minimálně jednou denně. Použité dezinfekční přípravky se budou střídat podle zastoupené aktivní účinné látky a při jejich aplikaci se bude dodržovat předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence nežádoucích biologických činitelů. Čistění a úklid sauny probíhá jednou denně, a to po skončení provozu, kdy dojde k umytí vydezinfikování prostor sauny a následně zůstanou dveře do druhého otevřeny k odvětrání. Podlaha a pryčny se stírají čistou vodou dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn a ostatní prostory saunového světa se dezinfikují jedenkrát týdně.

II.  Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci

Při manipulaci s čistícími a dezinfekčními prostředky se dodržují instrukce a návod výrobce, používáme jen schválené dezinfekční přípravky a budeme je obměňovat po 3 měsících podle druhu účinné složky dezinfekčního přípravku. Při práci s čisticími a dezinfekčními prostředky bude dodržováno používání osobních ochranných pomůcek.

III. Uložení úklidových pomůcek a prostředků

Úklidové prostředky jsou uloženy v regálech v úklidové komoře.

IV. Četnost odstraňování odpadu

V prostorech wellness se nachází odpadkové koše, které jsou denně vynášeny do kontejnerů. Odpadkové koše ze společných prostor, recepce a kanceláří jsou vynášeny osobou pověřenou za úklid. Skladování je zabezpečeno ve venkovním prostoru za wellness zařízením, v místě k tomuto účelu vyčleněném. Svoz směsného komunálního odpadu je řešen smluvně s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  v intervalu jedenkrát týdně jeden kontejner a jednou za dva týdny druhý kontejner.

7. Způsob kontroly dodržování zákl. zásad hygienického chování návštěvníků, první pomoc

Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. V prostorách sauny je umístěn Návod správného saunování, pokyny dodržování hygienického chování návštěvníků. Zařízení je vybaveno lékárničkou první pomoci. Kontrola je prováděna namátkově.

  Wellness Javor
  Javorská 23, 34004 Železná Ruda
  IČ: 06458432, DIČ: CZ06458432
  Mail: recepce@wellnessjavor.cz
  Tel: +420 602 533 561
  Zavolejte nám na WhatsApp